BO’LINISH YOKI MAYDALANISH

BO'LINISH YOKI MAYDALANISH

Maydalanish oddiy hujayra bo„linishidan shu bilan farq qiladiki, bu jarayonda hujayralar faqatgina bo„linadi, lekin o„smaydi. Buning natijasida ularning umumiy hajmi zigota hajmidan katta bo„lmay, ko„p hujayralardan tashkil topgan maydalangan shar hosil bo„ladi. Maydalanayotgan bu hujayralar blastomerlar deb ataladi (yunon. blastos – kurtak, meros – bo„lak). Maydalanish maydalanish egatlari hosil bo„lishi bilan boshlanadi. Maydalanish egatining 4 turi tafovut qilinadi:

1) meridional egat – zigotaning meridional chizig„idan o„tadi;

2) ekvatorial egat zigotaning ekvator chizig„idan o„tadi;

3) longitudinal egat – zigotaning ekvatoriga parallel o„tadi;

4) tangensial egat – tangensial yo„nalishda o„tadi.

Zigotaning maydalanish jarayoni tuxum hujayraning sitoplazmasidagi oziqa miqdoriga bog„liq, negaki, oziqa moddaning ko„pligi maydalanishni qiyinlashtiradi yoki unga qarshilik ko„rsatadi. Shunga ko„ra umurtqali hayvonlarda tuxum hujayra maydalanishnning 2 turi farqlanadi.

1. Goloblastik yoki to„liq maydalanish. Bunda tuxumning hammasi maydalanadi va maydalanish egati ham animal, ham vegetativ qutblardan o„tadi. Goloblastik maydalanish o„z navbatida 2 turga bo„linadi: a) to„liq tekis maydalanish. Bunday maydalanish natijasida hosil bo„layotgan blastomerlarning hammasi taxminan bir xil kattalikka ega bo„ladi. Bunday maydalanish lansetnikning izolesital tuxumiga xosdir; b) to„liq notekis maydalanishda tuxum hujayraning hammasi maydalanadi.

Lekin vegetativ qutbda sariqlik moddasi ko„p bo„lganligi sababli bu qutbdagi maydalanish animal qutbning maydalanishidan orqada qoladi. Animal qutb blastomerlari tezroq bo„linganligi sababli sariqlikka boy bo„lgan vegetativ qutb blastomerlaridan maydaroq bo„ladi. Bunday maydalanish amfibiylardagi mezolesital tuxumlarga xosdir.

Maydalanish turlari. A–to„liq maydalanish; B–to„liq notekis maydalanish; V–qisman maydalanish.

Bundan tashqari, goloblastik maydalanish sinxron va asinxron bo„lishi mumkin. Sinxron maydalanish natijasida hosil bo„lgan blastomerlar sonining o„sishi to„g„ri geometrik progressiya usulida boradi (2, 4, 8, 32, 64, 128). Bunday maydalanish lansetniklarda kuzatiladi. Asinxron maydalanishda esa blastomerlar sonining to„g„ri geometrik progressiya bo„yicha borishi buziladi. Masalan, 3, 5, 6, 10 sonli blastomerlar hosil bo„ladi. To„liq asinxron maydalanish sut emizuvchilar va odamning izolesital tuxum hujayralarida kuzatiladi. 2. Meroblastik yoki qisman maydalanish. Bu usulda tuxum hujayraning pusht gardishidan iborat animal qutbigina maydalanishda ishtirok etib, buni diskoidal maydalanish. ham deyiladi. Tuxum hujayraning oziq moddadan iborat bo„lgan vegetativ qutbi esa maydalanmaydi.

Bu yo„l bilan baliqlar, qushlar va reptiliylarning polilesital tuxumlari maydalanadi

Maydalanish homila pufagi yoki blastulaning hosil bo„lishi bilan tugaydi. Lansetnikda va amfibiylarda kuzatiladigan tipik blastulalarda blastoderma deb ataluvchi devori va bo„shliq – blastotsel farqlanadi.

(41-rasm, a). Bundan tashqari, blastulaning tomi, tubi va qirg„oq zonalari farqlanadi. Lansetniklarda maydalanish faqat uch xil egatlar (meridional, ekvatorial, longitudinal egatlar) orqali o„tgani uchun blastoderma bir qavatli bo„ladi. Amfibiylarda maydalanish jarayonida yana tangensial egat ham o„tganligi uchun blastoderma ko„pqavatli bo„ladi (41-rasm, b). Notekis maydalanish natijasida blastulaning tomi va qirg„oq zonalari mayda, tubi esa blastotselga bo„rtib chiquvchi sariqlikka boy bo„lgan (davom etuvchi) yirik blastomerlardan iborat.

Lansetnik va amfibiylarda belgilash (markirovka) usuli bilan blastula davridayoq pusht varaqlari va orgailarning kurtaklari borligi aniqlangan. Blastulaning tomi bo„lajak ektoderma kurtagidir. Blastula tubi bo„lajak endoterma, qirg„oq zonalari esa bo„lajak xorda va mezodermaning kurtagidir. Baliqlar, qushlar va reptiliylarda meroblastik maydalaiish natijasida faqat tomi va qirg„oq zonalari farq qilinadigai blastomerlardan iborat diskoblastula hosil bo„ladi (41-rasm, v). Blastulaning tubini esa maydalanmagan sariqlik tashkil etadi. Blastula bo„shlig„i – blastotsel kichik. Bu yerda sariqlik bilan bog„liq bo„lmagan markaziy blastomerlar va sariqlikda yotuvchi qirg„oq blastomerlari farqlanadi. Qirg„oq blastomerlarining bir qismi sariqlik entodermasini hosil qilishda, qolganlari esa orgiqcha spermatozoidlar kabi merotsitlarga aylanib sariqlikning rezorbsiyasida ishtirok etadi.

Sut emizuvchilarda va odamda maydalanishning boshidayoq bir xil bo„lmagan oqish va qoramtir blastomerlar hosil bo„ladi. Maydalanish natijasida blastotsel hosil bo„lmay, balki zich blastula yoki sterroblastula shakllanadi. Unda trofoblast deb nomlanuvchi bir qavat bo„lib joylashgan periferik oqish blastomerlar va embrioblast deb nomlanuvchi markaziy qoramtir blastomerlar farqlanadi. Trofoblastlar pushtni oziqlantirishda, embrioblastlar esa pusht rivojlanishida ish-tirok etadi.

 

Blastula turlari. A–lansetnikning bir qavatli blastulasi; B–amfibiylarnining ko„p qavatli blastulasi; V – skatsing disk shaklidagi blastulasi; G – sut emizuvchilarning zich blastulasi– sterroblastula.

Sterroblastula bosqichida pusht bachadonga o„tib, uniig shilliq qavatiga yopishadi (implantatsiya). Bachadonning shilliq qavatidan sterroblastulaga suyuqlik kiradi va hujayra elementlarini ikki tomonga suradi. Natijada sterroblastula homila pufagiga aylanadi. Uning devori bir qavat trofoblast hujayralaridan tuzilgan bo„lib, ichida, qutblardan birida, embrioblast– homila tuguni joylashadi. Blastulaning hosil bo„lishi bilan homila taraqqiyotining ikkinchi davri tugallanadi va 3-davr – gastrulyatsiya boshlanadi.

Barcha tirik mavjudot o„zlariga xos bo„lgan hayotni yashaganlaridan so„ng o„limga mahkumdirlar. O„lgan organizmlar o„rniga yangi organizmlar vujudga keladi. Har bir jonzotga o„ziga o„xshagan organizmni yaratish, zurriyot qoldirish xususiyati xosdir. Shu tufayligina mavjudotlar olami saqlanib qoladi. Organizmlarning ko„payishi evolyusion tarzda takomillashib boruvchi jarayondir. Jonzotlar turli usulda ko„payadi, ularning barchasini jinssiz va jinsiy ko„payish xiliga bo„lish mumkin.

Jinssiz ko„payish. Jinssiz ko„payish eng sodda, evolyusiya jarayonidagi ilk bor ko„payish usulidir. Bu usul bilan ko„payishda bitta organizm ishtirok etadi. Shu organizm o„z avlodlariga barcha xususiyatlarini deyarli o„zgarmagan holda o„tkazadi. Jinssiz ko„payishning bo„linish, endogoniya, shizogoniya, kurtaklanish, sporogoniya, vegetativ ko„payish xillari farqlanadi.

Ko„payishning bo„linish usuli bir hujayrali jonzotlarga xosdir. Bo„linish usulidagi ko„payish organizmning mitoz yo„li bilan ko„payishidir. Bo„linish natijasida hosil bo„lgan ikki avlod (hujayra) o„rtasida genetik axborot va ichki tuzilmalar tengma-teng taqsimlanadi. Hosila organizm (hujayra) o„sadi va qayta bo„linishga tayyorlanib, so„ng yangi organizmni yaratadi.

Endogoniya – bu organizm (hujayra) ning alohida ichki kurtaklanishi bo„lib, ona hujayrada ikkita qiz organizm hosil bo„ladi, ya‟ni bir ona hujayra ichida, uning umumiy hujayra qobig„i ostida ikki qiz hujayra shakllanadi, shunday qilib ona Hujayra fakatgina ikki avlod beradi. Shu yo„sinda, masalan bir hujayrali parazit – toksoplazmaning ko„payishi ro„y beradi.

Shizogoniya. Ayrim bir hujayralilarda, masalan, bezgak plazmodiysining jinssiz ko„payishi ko„p marta bo„linish – shizogoniya usuli bilan kechadi. Hujayra (organizm) shizogoniya bilan ko„payganda, dastavval uning yadrosi birin-ketin ko„p marta bo„linadi, hujayra sitoplazmasi esa bo„linmaydi – sitokinez ro„y bermaydi. So„ngra, ona hujayra ichidagi har bir hosila yadro, bo„linib ketgan, mayda sitoplazma bilan o„raladi – bir qancha qiz hujayra (organizmlar) paydo bo„ladi. Qiz hujayradagi irsiy informatsiya belgilari ona organizmi belgilariga monand ravishda bo„ladi. Odatda, bu xildagi ko„payish jinsli ko„payish bilan almashinib turadi.

Spora hosil qilish (spopogoniya). Bu xil ko„payish ayrim o„simlik va bir hujayrali mavjudotlarning ko„payish usuli hisoblanadi.

Masalan, bezgak plazmodiysi va toksoplazma sporogoniya usulida ko„payadi. Spora – bu ko„payish jarayonini ta‟minlovchi va tashqi ta‟sirdan saqlanish uchun qobiqqa o„ralib olgan hujayralar to„plamidir. Jinssiz ko„payishning bir xili bo„lgan sporogoniyani ayrim bakteriya (yoki bir hujayrali organizm – masalan, ichak balantidiysi, lyambliya)larning spora hosil qilishdan farqlamoq lozim. Bu xil sporalanish ko„payish uchun emas, noqulay sharoitdan saqlanishgagina xizmat qiladi.

ko„p marta bo„linadi, hujayra sitoplazmasi esa bo„linmaydi – sitokinez ro„y bermaydi. So„ngra, ona hujayra ichidagi har bir hosila yadro, bo„linib ketgan, mayda sitoplazma bilan o„raladi – bir qancha qiz hujayra (organizmlar) paydo bo„ladi. Qiz hujayradagi irsiy informatsiya belgilari ona organizmi belgilariga monand ravishda bo„ladi. Odatda, bu xildagi ko„payish jinsli ko„payish bilan almashinib turadi.

Spora hosil qilish (spopogoniya). Bu xil ko„payish ayrim o„simlik va bir hujayrali mavjudotlarning ko„payish usuli hisoblanadi.

Masalan, bezgak plazmodiysi va toksoplazma sporogoniya usulida ko„payadi. Spora – bu ko„payish jarayonini ta‟minlovchi va tashqi ta‟sirdan saqlanish uchun qobiqqa o„ralib olgan hujayralar to„plamidir. Jinssiz ko„payishning bir xili bo„lgan sporogoniyani ayrim bakteriya (yoki bir hujayrali organizm – masalan, ichak balantidiysi, lyambliya)larning spora hosil qilishdan farqlamoq lozim. Bu xil sporalanish ko„payish uchun emas, noqulay sharoitdan saqlanishgagina xizmat qiladi.

Kurtaklanish usuli bilan ko„payishda ona organizmi (hujayra)da yadroning bir qismini tutgan sitoplazmatik do„mboqcha – kurtak paydo bo„ladi. Do„mboqcha o„sadi va ona qismdan ajraladi. Ayrim bakteriyalar va kipriklilar shu zaylda ko„payadi.

Vegetativ ko„payish usulida ko„p xo„jayrali organizm tanasining bir qismidagi hujayralar to„plamidan yangi organizm hosil bo„ladi. Masalan, gidralar ko„payishida ona organizmidan hujayralar to„plamidan iborat kurtak hosil bo„ladi va so„ng u ajralib, alohida organizmni yaratadi.

Vegetativ ko„payish (masalan, gidralarda) jinsiy ko„payish bilan almashinib turadi. Halkali va kiprikli chuvalchanglar ma‟lum qismlarga bo„linib xar bir qism o„z navbatida yangi organizm hosil qilishi mumkin.

Organizmlar vegetativ ko„payishining bir turiga poliembrioniya deyiladi. Bunda yetilayotgan organizm (embrion) bir necha bo„lakka bo„linib har qaysi bo„lakdan alohida organizm rivojlanadi. Poliembrioniya ayrim hasharotlarda («yaydoqchi ari») va sutemizuvchilarda uchraydi. Umuman bir tuxumli egizaklarning hosil bo„lishini poliembrioniya uchun yaqqol misol qilib ko„rsatish mumkin.

Jinsiy ko„payish. Jinsiy ko„payish natijasida genetik informatsiyaning almashinuvi, hosila individda yangi genetik to„plamning vujudga kelishi va shunga monand ravishda o„zgacha (o„zgargan) biologik xususiyatga ega bo„lgan ya‟ni ota-ona organizmiga qaraganda chidamli, moslashuvchan yangi avlod yuzaga keladi. Mana shunga ko„ra ham jinsiy ko„payish biologik jihatdan afzal va mukammallashgan organizmlarning ko„payish xili hisoblanadi. Jinsiy ko„payish odatda ikki jinsiy hujayra– gametalarning qo„shilishi bilan ro„y beradi. Jinsiy ko„payishning bunday gametalarning qo„shilishi bilan sodir bo„lishi ham evolyusion tarzda, asta-sekin yuzaga kelgan.

Jinsiy ko„payishning eng kadimiy – ibdidoiy ko„rinishi plazmogamiya xodisasida namoyon bo„ladi. Plazmogamiyada (ayrim amyobalarda sodir bo„luvchi) ikki hujayra qo„shilib ikki yadroli tuzilma hosil qiladi. Qisqa muddatdan so„ng hujayra sitoplazmasi qayta ikkiga bo„linadi har bir hosila hujayra

avvalgi yadrolardan biriga ega bo„ladi. Har bir amyobaning sitoplazma tarkibi aralashgan, ya‟ni ikkita qo„shilgan amyoba, sitoplazmasidan iborat bo„ladi. Mana shu sitoplazma mahsulotining aralashishi bilan hosil bo„lgan individ – amyoba o„zgacha xususiyatga ega bo„ladi.

Jinsiy ko„payishning anchagina murakkablashgan xillarini 2 guruhga ajratish mumkin: kon‟yugatsiya, kopulyatsiya.

Konyugatsiya bakteriya, infuzoriylarga xos bo„lgan ko„payish usulidir. Odatda, kiprikli sodda hayvonlar oddiy bo„linish bilan ko„payadi. Bunday ko„payishlardan keyingi jinsiy ko„payish – kon‟yugatsiya sodir bo„ladi. Ma‟lumki, infuzoriylarda makro va mikronukleolalar mavjud. Kon‟yugatsiya boshlanganda ikki hujayra o„ta farqlashadi – hujayralararo tutashtiruvchi tortma hosil bo„ladi. Yadrolarda murakkab jarayonlar ya‟ni makronukleusning yo„qolishi, mikronukleusning bo„linishi hamda oxirida undan ikkita yadroning shakllanishi ro„y beradi. Mana shu yadrolarning biri harakatchan, ikkinchisi turg„undir. Harakatchan yadrolar hujayralararo almashadi. Turg„un yadro bilan harakatchan yadro qo„shiladi – sinkarion ro„y beradi va boshqacha sifatga ega bo„lgan yangilangan yadro hosil bo„ladi. Ushbu yadrodagi o„zgarishlar nihoyasida xar bir hujayrada yana makro va mikronukleus shakllanadi. Infuzoriylar bir-biridan ajraladi. Konyugatsiya jarayoni bakteriyalar uchun ham xosdir. Jipslashgan ikki bakteriyaning sitoplazmatik tutashtiruvchi tortmasi orqali asosiy genetik materiali nukleoidga yopishib joylashgan DNK bir hujayradan ikkinchisiga o„tadi va uning xususiyatini shu DNK ga xos ravishda o„zgartiradi.

 

+
Manba.

Boshqalar o'qimoqda